سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
ریاست دانشگاه

 رییس مرکز آموزش عالی کوهدشت

آقای دکتر حامد خدایاری


 

*   رتبه علمی: استادیار پایه 10 

*   آخرین مدرک: دکتری تخصصی (PhD)

*   نشانی پست الکترونیک: khodayari.h@lu.ac.ir

سوابق علمی و تحصیلی

1- کارشناسی:  زیست شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز - سال اخذ: 1376

2- کارشناسی ارشد: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی از دانشگاه رازی کرمانشاه- سال اخذ: 1381

3- دکترای تخصصی (PhD) سیستماتیک مولکولی گیاهی با معدل کل 18.88 از دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه NIAS تسوکوبا ایباراکی ژاپن -  سال اخذ: 1390.

سوابق اجرایی:

 -عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان از سال 1390 تاکنون

-مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه لرستان از سال 1393 تا 1397

افتخارات کسب شده

نفر سوم مسابقه علمی سال سوم تجربی دبیرستانهای شهرستان در سال 1369.

اخذ بورس تحقیقاتی شش ماهه در موسسه NIAS شهر تسوکوبا-ژاپن

- عضو ارشد انجمن آسیا-اقیانوس آرام شیمی، زیست شناسی و مهندسی محیط Senior member of Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)

          -عضو انجمن زیست شناسان ایران

         -عضو ارشد سازمان‌ مردم‌نهاد یاوران محیط زیست سیمره

          - عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی ((فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران))

               -ناظر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

         -  داور مجله بین المللی Phytotaxa

                         - داور مجله بین المللی Biodiversitas

                        - عضو انجمن زیست شناسی جمهوری اسلامی ایران.

                        - داور مجله علمی-پژوهشی تاکسونومی و بیوسیستماتیک

                      - داور مجله علمی-پژوهشی پژوهش های گیاهی

                   -  داور چندین طرح تحقیقاتی گیاهان دارویی

    - داور مجله علمی-پژوهشی ((تاکسونومی و بیوسیستماتیک گیاهی))

  - داور مجله علمی-پژوهشی ((زیست­شناسی گیاهی ایران))

 -داور مجله علمی-پژوهشی ((زیست­شناسی ایران))

- داور مجله علمی-پژوهشی ((فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران))

 - داور کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی­­های نوین زیستی دانشگاه ملایر 1391

سوابق پژوهشی:

http://www.alzahra.ac.ir/persian/asatid/tb_arrow.gif مقالات علمی چاپ و منتشر شده در مجلات علمي پژوهشي داخلی و خارجی:

1-    Khodayari, H., Saeidi, H., Rahiminejad, M. R. & Komatsuda, T. 2011. Transferability and polymorphism of barley microsatelite markers across H-genome containing species in the genus Hordeum (H. vulgare and H. bulbosum). -Iranian Journal of Botany.  17 (2): 200-211.

2-         Hamed Khodayari and Hojjatolah Saeidi. 2011. Cytological study of Hordeum bulbosum L. in Iran. Taxonomy and Biosystematics Journal, No. 8, Page: 17-24.

3-    Hamed Khodayari, H. Saeidi, A. Akhavan Roofigar, MR. Rahiminejad, M. Pourkheirandish, and T. Komatsuda. 2012. Genetic Diversity of Cultivated Barley Landraces in Iran Measured Using Microsatellites. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 2, No. 4.

4-    H. Khodayari, H. Saeidi, A. Akhavan, M. Pourkheirandish and T. Komatsuda. 2014. Microsatellite analysis of genetic diversity of wild barley (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) using different sampling methods in Iran. Iranian Journal of Botany. 20 (1): 41-50.

5-    Atena Eslami Farouji and Hamed Khodayari. 2014. Determination the correlation between plant diversity and soil characteristics using systematic random sampling in Kaka Reza region, Lorestan Province, Iran. Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), 15(4): 671-679.

6-               Atena Eslami Farouji, Hamed Khodayari, Hojatola Saeidi and Mohammad Reza Rahiminejad. 2015. Genetic diversity of diploid Triticum species in Iran assessed using inter-retroelement amplified polymorphisms (IRAP) markers. Biologia, 70 (1): 52-60.

7-               Atena Eslami Farouji, Hamed Khodayari.  2016. Evaluation of vegetation types in the West Zagros (Beiranshahr region as a case study), in Lorestan Province, Iran. BIODIVERSITAS. 17(1): 1-10.

8-               Atena Eslami Farouji, Hamed Khodayari.  2016. Ethnomedicinal plants of Farouj district, North Khorasan province, Iran. Journal of Herbal Drugs. Vol. 7, No. 1: 31-36.

9-       Eslami Farouji, A., Khodayari, H., Assadi, M., Özüdoğru, B., Çetin, Ö. Mummenhoff, K. & Bhattacharya, S. (2018) Numerical taxonomy contributes to delimitation of Iranian and Turkish Hesperis L. (Brassicaceae) species. Phytotaxa 367 (2): 101-119.

10-   Atena Eslami Farouji, Hamed Khodayari, Mostafa Asadi. 2018. Taxonomic significance of pollen and seed micromorphology in the genus Hesperis l. (Brassicaceae) in Iran. Iranian Journal of Botany, 24(2).

11-   G. Veiskarami, H. Khodayari, S. Zarre. 2018. Seed surface ultrastructure as an efficient tool for species delimitation in the Allium ampeloprasum L. alliance (Amaryllidaceae, Allioideae). Microscopy Research and Technique journal. 81(11): 1275-1285. DOI: 10.1002/jemt.23134.

12-          حامد خدایاری، شهریار امانی و حمزه امیری. اتنوبوتاني گیاهان دارويي شمال شرق استان خوزستان.1394. فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي8 ، سال دوم، شماره 4، زمستان 1394.

13-          حامد خدایاري . مطالعه فلور و معرفی گونه هاي گیاهی در معرض خطر دره شهر (استان ایلام). 1395. فصلنامه علمی-پژوهشی گیاه و زیست بوم. سال 12 ، شماره 47 : ص 3-28، تابستان 5 139.

14-          حامد خدایاری، الهام خلیلی، فروغ سنجریان و یونس عصري. بررسی تبارشناسی ژن کلروپلاستی matK  برخی از گونه هاي متعلق به قبیله Mentheae از تیره نعناع با تاکید بر گیاه دارویی Zhumeria majdae Rech. F. & Wendelbo.. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، شماره پیاپی 14 ، سال چهارم، شماره2، تابستان 1395.

15-          عبدالناصر محمدي ، حمزه امیري، حامد خدایاري، علی زارعی، داریوش اقبالی، فریده آذربانی. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان. 1394. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. شماره پیاپی 10 ، سال سوم، شماره 2 .

16-          خدایاری، حامد، دولتیان، ل. و محمدی، ع.ن. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی سرده انجیر (Ficus L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی توالی های تکراری ساده میانی. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی. 4(1): 41-57.

17-          خدایاری، حامد. 1393. مطالعه مولکولی جمعیت­های  Hordeum vulgare subsp. vulgare در ایران با استفاده از توالیهای تکراری ساده (SSRs). مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران. جلد 1، شماره1.

18-           شیرین تقی پور، عبداله احتشام نیا، حامد خدایاری و حسن مومیوند. تابستان 1397. بررسی تنوع ژنتیکی برخی رقم های پابلند گل داوودی (Dendranthema grandiflorum Ramat.)  بر پایۀ صفات ریخت شناختی در شرایط بیرانشهر. مجله علوم باغبانی ایران. 49(2):589-599 0.064=IF.

19-       اکرم فرامرزی، حامد خدایاری* و نسترن جلیلیان. 1397. مطالعه ریخت­شناسی، ریزریخت­شناسی و گرده­شناسی جنس Daphne L.   Thymelaeaceae) ( در ایران. مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 9(30): 18-1. Q2, IF=0.103

 

·                     مقالات علمی ارایه و منتشر شده در کنفرانس­های علمي داخلی و خارجی:

1-               Hamed Khodayari , Hamid Reza Ghasempour and Ali Akbar Hojatjalali. Oral presentation about Impact of different populations of cystic nematode (Heterodera schachtii) on sugar content, chlorophyll and other photosynthetic products of sugar beet cultivar IC2 at 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Sept. 2002 in Razi University Kermanshah, Iran.

2-       Hamed Khodayari , Hamid Reza Ghasempour and Ali Akbar Hojatjalali. Oral presentation about Effects of different populations of cystic nematode (Heterodera schachtii) on free proline and some of Macroellements sugar beet cultivar 7233 at 15th Iranian Plant Protection Congress 7-11 Sept. 2002 in Razi University Kermanshah.

3-       Hamed Khodayari , Hamid Reza Ghasempour and Ali Akbar Hojatjalali. Poster presentation about Impact of different populations of cystic nematode (Heterodera schachtii) on Total Protein and Protein profile of sugar beet cultivar IC2 at 12th Iranian Biological Conference in B-Alisina University, Hamedan, Iran

4-       H. Khodayari, H. Saeidi, A. Akhavan, M. Pourkheirandish and T. Komatsuda Poster Presentation about Genetic diversity of cultivated barley landraces in Iran measured using microsatellites at The 6th SPPS PhD conference, 2-5 September, 2010, Espoo, Finland.

5-       H. Khodayari, H. Saeidi, A. Akhavan, M. Pourkheirandish and T. Komatsuda Oral Presentation about Genetic Diversity of wild barley (Hordeum vulgare subsp. Spontaneum) in Iran assessed using Microsatellite markers at CBB2011, 24-27 May 2011, Szeged, Hungary.

6-       H. Khodayari, H. Saeidi, A. Akhavan, M. Pourkheirandish and T. Komatsuda Poster Presentation about Biodiversity of H genome containing in genus Hordeum using barley Microsatellites at National congress of Iranian biological and genetic resources. 21-22 Feb. 2012, Tehran, Iran.

7-       Hamed Khodayari. An Ethnobotanical study of medicinal plants in Ilam Province, Iran. 3rd International Conference on Natural Products Utilization, From Plants to Pharmacy Shelf. 18-21 October 2017. Bansko, Bulgaria.

 

8-     خدایاری، حامد. ارایه پوستر تحت عنوان: مطالعه سيتولوژيك گونه  Hordeum bulbosum در ایران. ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. از 1391/06/14 تا 1391/06/16

9-     خدایاری، حامد. ارایه پوستر تحت عنوان: بررسي تنوع ژنتيكي نژادهای جغرافیایی جو زراعی در ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي SSR. ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. از 1391/06/14 تا 1391/06/16  

10-  خدایاری، حامد. استفاده از نشانگرهای ریزماهوارک برای بررسی تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum). كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي 5 بهمن 1391- دانشگاه ملایر

11-  خدایاری، حامد. شناسایی گیاهان دارویی شهرستان دره­شهر (استان ایلام). اولین همایش گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. دانشگاه شهید مفتح همدان. آذرماه 1393

12-  حامد خدایاری و شهریار امانی. بررسی اتنوبوتانیگیاهان دارویی شهرستان ایذه (استان خوزستان). اولین همایش گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. دانشگاه شهید مفتح همدان. آذرماه 1393

13-  اسلامی فاروجی، آ. و خدایاری، ح. 1393. بررسی ارتباط و میزان همبستگی تنوع زیستی گیاهان و برخی خصوصیات بافت خاک با استفاده از روش­های نمونه­برداری سیستماتیک تصادفی در منطقه کاکارضا در استان لرستان، ایران. نوع ارائه: سخنرانی، دومین همایش سراسری محیط زیست، انرزی و پدافند زیستی.

14-  اسلامی فاروجی، آ. و خدایاری، ح. 1393. تعیین میزان ارتباط پراکندگی گیاهان و برخی خصوصیات محیط زیست آن­هادر منطقه کاکارضا، استان لرستان، ایران. نوع ارائه: پوستر، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

15-  اسلامی فاروجی، آ. و خدایاری، ح. 1393. بررسي فلوریستیک منطقه کاکارضا و بیران‌شهردر استان لرستان- ایران. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. نوع ارائه: پوستر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

16-  اسلامی فاروجی، آ. و خدایاری، ح. 1393. ارتباط پراكنش گونه‌ها با ارتفاع از سطح دريا با استفاده از روش‌هاي نمونه‌برداري سيستماتيك- تصادفي در منطقه کاکارضا و بیران‌شهر در استان لرستان- ایران. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. نوع ارائه: پوستر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

17-  اسلامی فاروجی، آ. و خدایاری، ح. 1393. تعیین تنوع زیستی گونه‌های گیاهی منطقه کاکارضا در استان لرستان- ایران با استفاده از شاخص‌های تنوع و یکنواختی. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. نوع ارائه: پوستر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

18-   حامد خدایاری. 94/4/22 مطالعه ریخت شناسی و تشریحی گونه­های متعلق به سرده الوانی  Allochrusa Boiss. در ایران. سومین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران. همدان. دانشگاه شهید مفتح

19-  حامد خدایاری و  صغری نوروزی. 94/4/22. بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی خانواده شب بو دراستان لرستان .سومین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران. همدان. دانشگاه شهید مفتح

20-  حامد خدایاری و عظیمه نادعلی­نژاد . 94/4/22. مطالعه اکو­مورفولوژی، تشریح و ریز­ریخت­شناسی جمعیت­های گیاه دارویی مورد(Myrtus communis L.) ، از برخی رویشگاه­های ایران. همدان. دانشگاه شهید مفتح.

21-  حامد خدایاری . 94/4/22.  مطالعه فنولوژی گونه Allochrusa persica Boiss. در ایران. همدان. دانشگاه شهید مفتح.

22-  حامد خدایاری .  بررسی تاکسونومی خانواده مارزیون بر اساس صفات تشریحی.. کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران 96/8/17.

23-  کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران 96/8/17.

24-  حامد خدایاری .  مطالعه مورفولوژی خانواده تیمه لاسه در ایران. کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران 96/8/17.

 

تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 2،4،5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک: kd.lu@yahoo.com