شرح وظایف معاونت فرهنگی واجتماعی

شرح وظایف و اختیارات معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه لرستان در راستاي اهداف فرهنگي دانشگاه‎ها، همت خود را معطوف به ساختن بستري مناسب براي پاسخ‎گويي به نيازهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي دانشجويان، اساتید و کارکنان نموده و تلاش مي‎نمايد بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمي، فرهنگي و مذهبي در محيط دانشگاهي فعاليت كند.

شرح وظایف
1-برنامه ریزی جهت ایجاد بسترمناسب به منظوررشد وشکوفایی استعدادهای تحقیقی،آموزشی،فرهنگی،اجتماعی وهنری دانشجویان.
2-برنامه ریزی برگزاری کلاسهای فوق برنامه ،مسابقات فرهنگی،نمایشگاهها،جشنواره ها و....
3-ایجادکانونهای دانشجویی وتقویت کانونهای موجود درراستای جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی.
4-حمایت ازتشکلهای اسلامی داشجویان.
5-ایجاد زمینه جهت رشدخلاقیتها وشکوفایی استعدادهای دانشجویان درتولیدات فرهنگی(فیلم،نشریات،تئاتر و...)
6-برگزاری همایشها وتشکلهای فرهنگی واعزام دانشجویان به آنگونه همایشات درسایر دانشگاهها
7-نظارت بر رعایت قوانین اسلامی وملی در دانشگاه وبرنامه ریزی جهت رفع موارد تخلف وارشاد وراهنمایی متخلفین.
8-ایجا د هماهنگی بین بخشی برای نیل به اهداف وتحقق وظایف در راستای سیاست کلی دانشگاه.
9-نظارت بر فعالیتهای بسیج دانشجویی.