شورای صنفی

  1. زهرا کاظمی            زبان و ادبیات انگلیسی
  2. نگین کهریزی           زبان و ادبیات انگلیسی
  3. فاطمه قریشوندی     زبان و ادبیات انگلیسی
  4. الهه مسلمی          ریاضیات و کاربردها
  5. مریم مهکی            ریاضیات و کاربردها
  6. کوثر درویشی          ریاضیات و کاربردها
  7. شمیم فرحناک نیا    زبان و ادبیات انگلیسی
  8. پرستو صادقی         ریاضیات و کاربردها