شرح وظایف مدیریت مالی

شرح وظایف امور مالی
• نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و حسابداری
• همکاری در تهیه و تنظیم بودجه واحدهای اجرایی
• پاسخگویی و راهنمایی روسای واحدهای اجرایی در زمینه امور مالی
• نظارت بر ثبت دقیق کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر مرتبط
• رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه
• تهیه گزارشات مالی مورد نیاز ذیحسابی
• دریافت و پرداخت کارکنان
* شرح وظایف کارپردازی
• رسیدگی به درخواستها و تهیه لوازم ووسایل مورد نیاز واحدهای تابعه
• تهیه استعلام بهاء کالاهای مورد نیاز سازماننظارت بر کارکنان خدمات عمومی و بازدید مداوم از قسمتهای مختلف امور خدماتی