شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠
شرح وظایف معاونت دانشجویی

شرح وظايف معاونت دانشجويي

- اعمال خط مشي و سياست هاي شوراي دانشگاه در حوزه معاونت دانشجويي.

- اعمال خط مشي و سياست هاي هيأت رييسه دانشگاه در حوزه معاونت دانشجويي.

- نظارت و كنترل بر فعاليت هاي مراكز و مديريت هاي تحت سرپرستي .

- تدوين و هماهنگي مسائل مربوط به كميته انضباطي بدوي دانشجويان و شركت در جلسات مربوطه (رييس كميته).

- تدوين و هماهنگي مسائل مربوط به كميته انضباطي تجديد نظر دانشجويان و شركت در جلسات مربوطه (دبير كميته).

- تدوين و هماهنگي مسائل مربوط به كميسيون موارد خاص دانشگاه و كمسيون موارد خاص استاني و شركت در جلسات مربوطه (دبير كميسيون ).

- نظارت ، كنترل و پيگيري مصوبات مربوط به كميته ها وكميسيون هاي مربوطه.

- همسو نمودن فعاليت هاي مركز و مديريت هاي حوزه معاونت دانشجويي در راستاي سياست هاي دانشگاه  ،  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دولت .

- نظارت و كنترل بر فعاليت هاي امور حسابداري در حوزه معاونت دانشجويي.

- نظارت و كنترل وي‍ژه بر ادارات  خدمات دانشجويي، صندوق رفاه ، خوابگاهها ، تغذيه ، فوق برنامه و تربيت بدني ، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجويي.

- هدايت اقدامات جاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي واحدهاي تابعه .

- برنامه ريزي ، تقسيم كار و زمانبندي كار بين واحدهاي تابعه.

- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه دانشجويي.

 - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مختلف دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

- نظارت بر انجام كليه اموري كه بر طبق آيين نامه دانشگاه به معاونت دانشجويي محول گرديده است .

- انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه

تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 2،4،5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک:kd.lu@yahoo.com

کد پستی: 6841766797