شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠
کتابخانه
 

 

درعصر حاضر اطلاعات بخش حياتي و جدايي ناپذير براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلف قلمداد مي شود. افراد در عصر «انفجار اطلاعات» و از سوي ديگر «آلودگي اطلاعات» به اطلاعات جامعي نيازمندند كه طبقه بندي شده و در اسرع وقت در اختيار آنها قرار گيرد. امروزه سازمان ملل متحد وضعيت كتابخانه هاي كشورهاي جهان را به عنوان يكي از شاخص هاي رشد كيفي و كمّي كشورها به حساب مي آورد.

درچنين عصري دانشگاهها سردمدار پيشرفت وتوسعه تحقيقات وتوليد دانش بوده ودرفرهنگ سازي وگسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انساني داراي اهميت مي باشند كه دراين مورد نقش به سزائي ايفا مي كنند وهمواره اين كتابخانه ها به عنوان ارائه كنندگان اطلاعات مطرح بوده اند. كتابخانه هاي دانشگاهي جزئي از ساختار سازماني دانشگاه بوده وبه خاطرخدمت به اهداف سازمان موجوديت پيدا كرده است لذا هدف آن بايد پيشبرد دانشگاه درجهت اداي وظايفش باشدجون اهميت اين كتابخانه ها روز به روز بيشتر مي شودوبه عنوان مركز گردآوري واشاعه اطلاعات علمي ونيز تامين امكانات تحقيق براي پژوهشگران از اهميت زيادي برخوردار است وبه قدري در سيستم دانشگاهي تنيده شده كه تصويردانشگاه بدون كتابخانه غيرممكن مي باشد.

تماس با ما

آدرس: لرستان ، کوهدشت ، انتهای خیابان بوعلی ، کیلومتر 5 جاده تنگ قلعه ، ساختمان 5 طبقه آموزشی دانشگاه مرکز آموزش عالی کوهدشت

تلفن: 2،4،5-32641001-066

تلفکس: 32641001-066 (داخلی 5)

پست الکترونیک:kd.lu@yahoo.com

کد پستی: 6841766797