اخبار

دکتر سهرابی، رئیس دانشگاه کوهدشت؛ در پیامـی آغاز سال نـو را تبریـک گفت.

۱۴۰۳/۰۱/۱۴

"به‌نام هستـی بخش جان‌ها"

سـال جدیـد به قـدوم موسـم ربیـع آراستـه گشتـه و درختـان به خلعـت نـوروزی قبـای سبـز در برگرفتـه و کـلاه شکوفــه بر سر نهـاده‌اند.

برخیز که می رود زمستان بگشـای در ســرای بستـان

برخیز که باد صبـح نوروز در باغچه می کند گل افشان

 این دگرگـونی شگرف طبیعـت فرصتـی است برای اندیشیـدن انسـان به عظمت کبـریایی و ابهـت یـزدانی، تا خویشتن خـویش را از نسیـان و غفلـت رهایـی بخشـد.

امید که سال نـو که مقـارن با ایـام شـادی و فـرخ‌باد مـاه رمضان اسـت، به همـت کـوشش و جـوشش اعـضای خـانواده پـرمهـر دانشگـاه کوهدشت، رهـاوردی نیکـو از سرافـرازی و سربلنـدی را بـرای کشـور عزیـزمان به ارمغـان آورد.

به امیـد صحـت، سلامـت، امیـد و حـرکت بـرای یکایـک شمـا دانشجویان- اساتید و کارکنان زحمتکش.

نوروزتـان پیـروز

مرتضی سهرابی🌹🌹🌹🌹🌹


۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۰۸:۵۳
۵۲ بازدید